คลังบทความ

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ พระดำรัสตรัสเตือนพุทธสาวกครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพพาน

คำอธิษฐานเข้าพรรษาและคำปวารณาออกพรรษา สำหรับพระเณร

กิจวัตร 10 อย่าง หรือ สมณกิจ สำหรับพระภิกษุทุกรูป

มังสะ หรือ เนื้อต้องห้ามสำหรับพระภิกษุสามเณร 10 อย่าง

ลำดับขั้นตอนพิธีบวชเป็นสามเณร

คาถาค้าขายดี เป็นคาถาโบราณเก่าแก่ ดีนักแล

บทบูชาพระรัตนตรัย

บทกราบพระรัตนตรัย

บทชุมนุมเทวดา หรือ อัญเชิญเทวดา

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (นโม)

บทไตรสรณคมน์ (แสดงตนเป็นพุทธมามกะ, พุทธมามิกา)

บทนมการสิทธิคาถา (โย จกฺขุมา)

บทสัมพุทเธ

บทนโมการอัฏฐกคาถา (นโมแปด)

บทมงคลสูตร (อเสวนา)

บทรตนสูตร (ย่อ)

บทกรณียเมตตสูตร

บทขันธปริตร

บทโมรปริตร (คาถานกยูงทอง)

บทวัฏฏกปริตร (คาถานกคุ่ม)