คลังบทความ

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน สำหรับใช้ในหน้าฝน

คำถวายผ้าจำนำพรรษา ถวายก่อนเข้าพรรษา

คำถวายพระพุทธรูป

บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

บทชยปริตร (มหาการุณิโก)

บทพระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

บทมงคลจักรวาลใหญ่ (สิริธิติมติเตโช)

บทบารมี 30 ทัศ บารมีที่พระพุทธองค์ทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด

บทคาถาโพธิบาท ใช้สวดเสริมบารมีป้องกันภยันตรายรอบทิศ

บทมงคลจักรวาล 8 ทิศ เสกป้องกันอันตรายรอบทิศทั้งแปด

บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา

บทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา บทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระพันปีหลวง

บทจักกิวังสทสมปรเมนทมหาราชาภิถุติคาถา บทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

คาถาบูชาดวงชะตา

บทเทวตาอุยโยชนคาถา สำหรับอัญเชิญเทพยดากลับคืนสู่เทวสถานของตน

บทสัพพมงคลคาถา สำหรับสวดปิดท้ายบทสวดมนต์ทั้งปวง

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวร

บทอุทิศบุญกุศล หลังสวดมนต์เสร็จแล้ว

บทกราบลาพระ 5 ครั้ง