เนื้อหาบทความ

สวดมนต์เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ?

"สวดมนต์เปลี่ยนชีวิต" ให้สัมฤทธิ์ผลดังปรารถนา เปลี่ยนทุกเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี
✎ หนังสือสวดมนต์ที่รวมบทสวดมนต์เปลียนชีวิตไว้หลากหลาย อาทิ
➢ คาถาทิพยมนต์
➢ พาหุงมหากาฯ
➢ อภยปริตร
➢ อุณหิสสวิชัย
➢ โพชฌังคปริตร
➢ พุทธบารมี
➢ คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
➢ คาถาเงินล้าน
➢ คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า
➢ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
➢ คาถาชินบัญชร
➢ คาถามหาจักรพรรดิ
➢ พิเศษคือมีคำอธิษฐานกรวดน้ำลงดินพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภท "กรรมวาที" คือสอนให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม

→ พระพุทธเจ้าตรัสว่า "กมฺมุนา วตฺตตี โลโก. สัตว์โลก ย่อมเป็นไป ตามกรรม"

→ ใครทำดีย่อมได้ดี ใครทำชั่วย่อมได้ชั่ว

 

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตของตนจากร้ายให้กลายเป็นดีหรือจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

สิ่งแรกต้องเปลี่ยนกรรมคือการกระทำทางกาย วาจา ใจ เสียใหม่ ด้วยการปฏิบัติตามหลักปธาน 4 คือ

→ สังวรปธาน สำรวมระวัง ไม่ทำกรรมชั่วใดที่ยังไม่เคยทำ

→ ปหานปธาน กรรมชั่วใดที่เคยทำหรือกำลังทำอยู่ก็ให้เลิกเสียไม่ทำอีก

→ ภาวนาปธาน เมื่อละกรรมชั่วได้แล้วต้องทำความดีสร้างบุญกุศลให้มากขึ้น

→ อนุรักขนาปธาน การรักษาความดีที่ทำนั้นให้คงอยู่และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น

 

↓  ผู้ที่หมั่นสวดมนต์ด้วยจิตอันเป็นสมาธิ และมีความเชื่อมั่นดีแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์ผลแห่งความดี ดังนี้

✓  ความทุกข์ที่มีย่อมบรรเทาเบาบางไป

✓  เป็นที่รักของเทพยดา มนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย

✓  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

✓  ป้องกันเคราะห์ร้ายทั้งปวง

✓  กลับเหตุร้ายให้กลายเป็นดี

✓  กระทำสิ่งใดที่ชอบธรรมจะสำเร็จโดยพลัน

✓  บุญกุศลเกิดขึ้น อกุศลเสื่อมสลาย

✓  จิตใจเบิกบาน

✓  นอนก็เป็นสุข หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข

✓  รู้บาปบุญคุณโทษ

✓  จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเร็ว

✓  รู้แจ้งสัจธรรมตามจริง

✓  มีสุคติเป็นเบื้องหน้า

✓  เป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานเร็วพลัน