เนื้อหาบทความ

บทสวดมนต์กับวิธีใช้อย่างไร?

เรื่องของบทสวดมนต์แต่ละบท บางครั้งบางคราวเคยคิดว่า "บทสวดมนต์บทนี้คือบทอะไร? สำหรับอะไร?" 
❤️วันนี้ขออนุญาตนำเสนอรายชื่อบทสวดมนต์และบทนี้ใช้สำหรับอะไร?

พุทธาภิถุติ คือ บทสวดสำหรับชมเชยพระคุณของพระพุทธเจ้า
ธัมมาภิถุติ คือ บทสวดสำหรับชมเชยพระคุณของพระธรรม
สังฆาภิถุติ คือ บทสวดสำหรับชมเชยพระคุณของพระสงฆ์ หมายถึง พระอริยสงฆ์และพระสมมติสงฆ์

พุทธานุสสติ คือ บทสวดสำหรับระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
ธัมมานุสสติ คือ บทสวดสำหรับระลึกถึงพระคุณของพระธรรม
สังฆานุสสติ คือ บทสวดสำหรับระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์ หมายถึง พระอริยสงฆ์และพระสมมติสงฆ์

พุทธาภิคีติ คือ บทสวดสำหรับพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้า
ธัมมาภิคีติ คือ บทสวดสำหรับพรรณนาพระคุณของพระธรรม
สังฆาภิคีติ คือ บทสวดสำหรับพรรณนาพระคุณของพระสงฆ์ หมายถึง พระอริยสงฆ์และพระสมมติสงฆ์

ปุพพภาคนมการ คือ บทสวดสำหรับแสดงความนอบน้อมพระพุทธเจ้า
รตนัตตยัปปณามคาถา คือ คาถาว่าด้วยความนอบน้อยพระรัตนตรัย
สังเวคปริกิตตนปาโฐ คือ บทสวดว่าด้วยการพิจารณาธรรมเพื่อให้เกิดความสังเวช
ตังขณิกปัจจเวกขณปาโฐ คือ บทสวดว่าด้วยการพิจารณาปัจจัย 4 ทุกขณะที่ใช้สอย
ธาตุปัจจเวกขณวิธี คือ วิธีพิจารณาปัจจัย 4 โดยแยกประเภทธาตุ
อตีตปัจจเวกขณปาโฐ คือ บทสวดว่าด้วยการพิจาณาปัจจัย 4 ที่เคยใช้สอยมาแล้ว
สรณคมนปาโฐ คือ บทสวดว่าด้วยการรับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
อัฏฐสิกขาปทปาโฐ คือ บทสวดว่าด้วยศีล 8
ท๎วัตติงสาการปาโฐ คือ บทสวดกล่าวถึงอาการ 32 ประการ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา คือ คาถาที่แสดงที่พึ่งอันเกษมและไม่เกษม
อริยธนคาถา คือ คาถาว่าด้วยทรัพย์อันประเสริฐ
ติลักขณาทิคาถา คือ คาถาว่าด้วยไตรลักษณ์เป็นต้น
ภารสุตตคาถา คือ คาถาว่าด้วยขันธ์ 5 ที่จัดว่าเป็นภาระอันหนัก
ภัทเทกรัตตคาถา คือ คาถาว่าด้วยการดำรงอยู่ของชีวิตแม้เพียงคืนเดียวที่เจริญ
ธัมมคารวาทิคาถา คือ คาถาว่าด้วยคารวธรรมมีความเคารพในพระธรรมเป็นต้น
โอวาทปาติโมกขคาถา คือ คาถาว่าด้วยโอวาทปาติโมกข์
ปฐมพุทธภาสิตคาถา คือ คาถาว่าด้วยปฐมพุทธภาษิต
ปัจฉิมพุทโธวาทปาโฐ คือ บทสวดว่าด้วยปัจฉิมพุทโธวาท
อภิณหปัจจเวกขณปาโฐ คือ บทสวดว่าด้วยการพิจารณาความเกิด แก่ เจ็บ ตาย และประเภทของกรรม
ปราภวสุตตปาโฐ คือ บทสวดว่าด้วยเส้นทางแห่งความเสื่อม
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ พระสูตรว่าด้วยความเป็นไปแห่งล้อคือพระสัทธรรม

สัพพปัตติทานคาถา คือ คาถาว่าด้วยการอุทิศส่วนบุญทั้งปวง
ปัฏฐนฐปนคาถา คือ คาถาแสดงถึงการตั้งความปรารถนา
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา คือ คาถาแสดงถึงการตั้งมั่นเจาะจง,อุทิศบุญ

วันทาเล็ก บทสำหรับใช้ขอขมาพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูบาอาจารย์
วันทาพระ บทสำหรับขอขมาพระภิกษุ

คาถาหว่านทราย คือ บทสวดสำหรับป้องกันภัย
คาถาโพธิบาท คือ บทสวดสำหรับป้องกันภัยขจัดสิ่งอัปมงคล
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ คือ บทสวดป้องกันทั้งสิบทิศ
พระคาถาชินบัญชร คือ คาถาอัญเชิญพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาสถิตในกาย
พุทธชัยมงคลคาถา คือ คาถาว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธเจ้า 8 ประการ
ชัยปริตร คือ บทสวดเพื่อให้เกิดชัยมงคลแก่ชีวิต

 


ข้อมูลจากหนังสือ "บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย และบทสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทย ฉบับสวนโมกขพลาราม ไชยา เพิ่มเติมพิเศษ แนะพิจารณาบทสวดมนต์ โดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"