เนื้อหาบทความ

บทบูชาพระรัตนตรัย

บทบูชาพระรัตนตรัย

(กรณีสวดคนเดียว)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ.
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ.
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ.

(กรณีสวดหลายคน)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยาม.
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยาม.
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยาม.