หนังสือเรื่อง " แผ่นพับสงบเย็น (สีทอง) เคลือบมัน "