เนื้อหาบทความ

บทขอขมาพระรัตนตรัย

บทขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ
วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ
วันทามิ สังฆัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ