วิชาศาสนพิธีฉบับมาตรฐานชั้นตรี - ราคา 20 บ.

วิชาศาสนพิธีฉบับมาตรฐานชั้นตรี

ISBN: 9786162685323

20 THB. หยิบใส่ตะกร้า แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

✅ ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

❎ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือ วิชาศาสนพิธี เล่ม ๑ ฉบับมาตรฐาน เล่มนี้ จัดพิมพ์ข้ึนเป็น ครั้งที่ ๔ โดยได้เพิ่มเติมแก้ไขเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองในอุปการคุณของพระภิกษุสามเณร และผู้สนใจที่ได้ให้การอุดหนุนหนังสือ สื่อการเรียนการสอนของโรงพิมพ์-สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง ด้วยดีเสมอมา

 

โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียน การสอนทั้งนักธรรม-บาลี และพยายามที่จะจัดทำหนังสือคู่มือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้ครูอาจารย์และนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง และจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนและประเพณีที่ดีงามตลอดไป

 


 

บทนิเทศ   
แผนผังศาสนพิธี 

บทที่ ๑ กุศลพิธี

๑. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

 • ระเบียบพิธีในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คำนมัสการ 
 • คำปฏิญาณตน 
 • คำอาราธนาเบญจศีล 
 • คำสมาทานเบญจศีลพร้อมทั้งคำแปล& nbsp;

๒. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

 • วันวิสาขบูชา
 • วันอัฏฐมีบูชา
 • วันมาฆบูชา
 • วันอาสาฬหบูชา
 • ระเบียบพิธี 
 • ๓. พิธีรักษาอุโบสถ 

  • ระเบียบพิธี 
  • คำประกาศองค์อุโบสถ
  • คำอาราธนาอุโบสถศีล
  • คำสมาทานอุโบสถศีล
  • คำอาราธนาธรรมพิเศษ 
  • คำสวดประกาศท้ายฟังธรรม
  • คำลากลับบ้าน 

  บทที่ ๒ บุญพิธี
  ๑. พิธีทำบุญงานมงคล

  • พิธีทำบุญเลี้ยงพระ 
  • ระเบียบปฏิบัติ 
  • ก. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายเจ้าภาพ 
   • ๑. การอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ 
   • ๒. การเตรียมที่สำหรับตั้งพระพุทธรูปพร้อมเครื่องบูชา
   • ๓. การเตรียมสถานที่และบริเวณพิธี 
   • ๔. การวงด้ายสายสิญจน์ 
   • ๕. การอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
   • ๖. การปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์
   • ๗. การเตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ 
   • ๘. การตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ 
   • ๙. การจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา 
   • ๑๐. ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ 
   • ๑๑. การถวายข้าวพระพุทธ& nbsp;
  • ข. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายสงฆ์ 
   • ๑. การใช้พัด 
   • ๒. ข้อปฏิบัติเมื่อเริ่มพิธี 
   • ๓. การเจริญพระพุทธมนต์
   • ๔. การทำน้ำพระพุทธมนต์
   • ๕. การประพรมน้ำพระพุทธมนต์ 

  ๒. พิธีทำบุญในงานอวมงคล

  • ๑) พิธีทำบุญหน้าศพ 
  • ก. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายเจ้าภาพ 
   • ๑. การอาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ 
   • ๒. การเตรียมสายโยงหรือภูษาโยง
   • ๓. การจุดธูปเทียนหน้าศพและโต๊ะบูชา
   • ๔. ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ 
  • ข. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายสงฆ์ 
   • ๑. การใช้พัด 
   • ๒. ระเบียบการสวดพระพุทธมนต์
   • ๓. การชักผ้าบังสุกุล 
  • ๒) พิธีทำบุญอัฐิ 
  • ก. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายเจ้าภาพ
  • ข. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายสงฆ์& nbsp;

  บทที่ ๓ ทานพิธี

  • ทานวัตถุ ๑๐ ประการ 
  • ประเภทของการถวายทาน 
  • ระเบียบและวิธีการถวาย 
  • คำถวายสังฆทาน (ประเภทสามัญ) 
  • คำถวายสังฆทาน (ประเภทมตกภัตอุทิศผู้ตาย)
  • คำถวายสลากภัต 
  • คำถวายข้าวสาร 
  • คำถวายเภสัชทานมีน้ำผึ้งเป็นต้น 
  • คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร 
  • คำถวายศาลาโรงธรรม 
  • คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก 
  • คำถวายผ้าจำนำพรรษา 
  • คำถวายผ้าอัจเจกจีวร 
  • คำถวายผ้าป่า 
  • คำถวายผ้ากฐิน (แบบที่ ๑) 
  • คำถวายผ้ากฐิน (แบบที่ ๒) 
  • คำถวายธูปเทียนดอกไม้เพื่อบูชา
  • คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
  • คำถวายธงเพื่อบูชา 
  • คำถวายเวจกุฎี (ห้องน้ำ) 

  บทที่ ๔ ปกิณกะ

  • ๑. วิธีแสดงความเคารพพระ 
  • ๒. วิธีประเคนของพระ 
  • ๓. วิธีทำหนังสืออาราธนาและทำใบปวารณาถวายจตุปัจจัย
  • ๔. วิธีอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม 
   • คำอาราธนาศีล ๕ 
   • คำอาราธนาพระปริตร 
   • คำอาราธนาธรรม 
  • ๕. วิธีกรวดน้ำ
   • คำกรวดน้ำแบบสั้น 
   • คำกรวดน้ำแบบย่อ 
   • คำกรวดน้ำแบบยาว 
   • คำกรวดน้ำแบบพิเศษ (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔) 

   พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนที่จะพึงปฏิบัติในทางพระศาสนานั้น เรียกว่า “ ศาสนพิธี” ศาสนาทุกศาสนานั้นต่างก็มีพิธีกรรมที่จะต้องปฏิบัติ ในศาสนาของตน พิธีกรรมทุกอย่างนั้นเกิดขึ้น หลังมีการประกาศศาสนา โดยมีศาสดาของแต่ละศาสนาเป็นผู้บัญญัติขึ้นเองบ้าง เหล่าพระสาวก และหมู่ชนผู้นับถือศาสนานั้นตั้งขึ้นเพิ่มเติมบ้าง เพื่อให้การประกอบพิธีกรรมนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสำเร็จผลตามที่มุ่งหมาย คือ ละชั่ว ทำดี ชำระจิตตนให้ผ่องใส

   ในระยะเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นนั้น ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมต่างๆ ยังไม่มีเหมือนดังเช่นปัจจุบันนี้ เนื่องจาก ว่ายังไม่มีคนผู้เลื่อมใสนับถือ จึงไม่เกิดมีพิธีกรรมอะไรที่จะต้องปฏิบัติ   แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศศาสนาออกสั่งสอนโปรดสัตวโลกแล้ว ก็มีคนเลื่อมใสนับถือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดมีพิธีกรรมหรือข้อที่จะพึงปฏิบัติที่จะใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ขึ้นตาม ซึ่งจะเกี่ยวกับ พิธีทำบุญ ได้แก่

   • การให้ทาน 
   • การรักษาศีล 
   • การอบรมจิตใจให้ผ่องใส
   • ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติพิธีกรรมหรือแบบแผนอย่างเป็นระเบียบขึ้นมาใช้ในการทำบุญเหล่านี้ และต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้า ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว เหล่าพระสาวกก็ตั้งพิธีกรรมขึ้นสมทบกับ ที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้อีก จึงเกิดมีพิธีกรรมขึ้นมากมาย พิธีกรรมใด เป็นที่นิยมและยอมรับปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป็นประเพณี พิธีกรรมนั้นก็กลาย เป็นศาสนพิธี

    ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนานั้นมีมาก แต่ก็พอจัดเป็นหมวดๆ ได้  ๔ หมวด คือ

    • ๑) กุศลพิธี  พิธีการบำเพ็ญกุศล
    • ๒) บุญพิธี  พิธีการทำบุญ
    • ๓) ทานพิธี  พิธีการให้ทาน
    • ๔) ปกิณกพิธี  พิธีเบ็ดเตล็ดทั่วไป

    ในเล่มนี้จะได้แสดงศาสนพิธีทั้ง ๔ หมวด ซึ่งจะคัดเอาเฉพาะพิธีกรรมที่สำคัญ เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาต่อไป 

    ไม่มีอีบุ๊คตัวอย่าง

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*ย้อนกลับ