มนต์พิธี - ราคา 35 บ.

มนต์พิธี

ISBN: 65_6162682445

35 THB. หยิบใส่ตะกร้า แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

📚 ซื้ออีบุ๊กได้ที่นี่ Click ซื้อบน Mebmarket.com📌

❌ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

ทำวัตรเช้า

 • ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
 • ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณวิธี
 • ปัตติทานคาถา
   
 • ทำวัตรเย็น

  • นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
  • สามเณรสิกขา
  • อตีตปัจจเวกขณวิธี
  • กรวดน้ำอิมินา
  • ติโลกวิชยราชปัตติทานคาถา
  • คาถาบูชาดวงชะตา
    

  ทำวัตรพระ

  • เมตตานิสังสสุตตปาโฐ
  • โคตมกเจติยธัมมปริยาโย
  • มหาการุณิโก
  • สีลุทเทสปาฐะ
  • ตายนคาถา
  • วันทามิ (มีหลายบท)
  • เทวธรรม
  • อุณหิสสวิชยคาถา
  • ปัพพโตปมคาถา
  • อริยธนคาถา
  • ธัมมนิยามสุตตัง
  • ติลักขณาทิคาถา
  • ปฏิจจสมุปปาทปาฐะ
  • พุทธอุทานคาถา
  • ภัทเทกรัตตคาถา
  • ปฐมพุทธวจนะ
  • อภิธัมมนิทาน
  • ท้ายมหาสมยสูตร
  • ทวัตติงสาการปาโฐ
  • สุริยปริตตปาโฐ และ จันทปริตตปาโฐ (ย่อ)

   

  • คาถาหว่านทราย
  • คาถาโพธิบาท
  • คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ
  • เขมาเขมสรณคมนปริทีปิกาคาถา
  • ภารสุตตคาถา

   

  • ชุมนุมเทวดา
  • นมการสิทธิคาถา
  • สัมพุทเธ
  • นโมการอัฏฐกะ
  • มังคลสุตตัง
  • รตนสุตตัง
  • กรณียเมตตสุตตัง
  • ขันธปริตตคาถา
  • ฉันทันตปริตตัง
  • โมรปริตตัง
  • วัฏฏกปริตตัง
  • ธชัคคปริตตัง ธชัคคสุตตัง
  • อาฏานาฏิยปริตตัง
  • อังคุลิมาลปริตตัง
  • โพชฌังคปริตตัง
  • อภยปริตตัง
  • เทวตาอุยโยชนคาถา
  • ชยปริตตัง
  • รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
  • รตนัตตยัปปภาวสิทธิคาถา
  • สุขาภิยาจนคาถา
  • มงคลจักรวาฬใหญ่

   

  • ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตัง
  • อนัตตลักขณสุตตัง
  • อาทิตตปริยายสุตตัง
  • มหากัสสปโพชฌังคสุตตปาโฐ
  • มหาโมคคัลลานโพชฌังคสุตตปาโฐ
  • มหาจุนทโพชฌังคสุตตปาโฐ
  • คิริมานันทสุตตปาโฐ
  • มัคควิภังคสุตตัง
  • สติปัฏฐานปาโฐ
  • พระวินัย
  • พระสูตร
  • พระสังคิณี
  • พระวิภังค์
  • พระธาตุกถา
  • พระปุคคลปัญญัตติ
  • พระกถาวัตถุ
  • พระยมกะ
  • พระมหาปัฏฐาน

   

  • บังสุกุลตาย
  • บังสุกุลเป็น
  •  
  • ธัมมสังคิณีมาติกา
  • วิปัสสนาภูมิปาฐะ
  •  
  • อิติปิโส
  • พาหุง
  • มหาการุณิโก
  • ยถา  วาริวหา
  • สัพพีติโย

   

  • มงคลจักรวาฬน้อย
  • เกณิยานุโมทนาคาถา
  • กาลทานสุตตคาถา
  • ติโรกุฑฑกัณฑปัจฉิมภาค
  • อัคคัปปสาทสุตตคาถา
  • โภชนทานานุโมทนาคาถา
  • อาฏานาฏิยปริตตัง (ย่อ)
  • เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา
  • เทวตาภิสัมมันตนคาถา
  • อาทิยสุตตคาถา
  • วิหารทานคาถา
  • อนุโมทนารัมภคาถา  แปล
  • สามัญญานุโมทนาคาถา& nbsp; แปล
  • มงคลจักรวาฬน้อย  แปล
  • กาลทานสุตตคาถา  แปล
  • ติโรกุฑฑกัณฑปัจฉิมภาค& nbsp; แปล
  • โภชนทานานุโมทนาคาถา  แปล
  • เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา  แปล
  • เทวตาภิสัมมันตนคาถา  แปล
  • อาทิยสุตตคาถา  แปล
  • วิหารทานคาถา  แปล
  • ภวตุสัพพ์  แปล  (มีคาถาป้องกันภัยต่อ)
  • คาถาศราทธพรต
  • คาถาสวดมาฆบูชา
  • โอวาทปาฏิโมกขาทิปาโฐ
  • คาถาสวดวิสาขบูชา
  • คาถาขอฝน
  • คาถาสวดเมื่อ จุด ดับ เทียนชัย
  • คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน  วันวิสาขะ
  • คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆะ
  • คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน& nbsp;วันอาสาฬหะ
  • คาถาบูชพระพุทธสิหิงค์
  • พระคาถาชินบัญชรสูตร

   

  • คำพินทุผ้า
  • คำอธิษฐาน
  • คำเสียสละผ้า
  • คำวิกัปป์

   

  • คำอธิษฐานเข้าพรรษา
  • คำอธิษฐานออกพรรษา
  • คำขอขมาโทษ
  • คำอนุโทนากฐิน
  • คำลาสิกขา
  • คำแสดงตนเป็นอุบาสก
  • วิธีแสดงอาบัติ
  • กิจวัตร 10 อย่าง
  • ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ 10 อย่าง
  • คำให้ศีล

   

  • คำบอกศักราชเทศนา
  • พิธีบวช (มีคำขอขมาลาโทษฯ)
  • วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
  • วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
  • คำขอบรรพชานาคคู่ (มีคาถาคัดเลือด)
  • แบบสวดกรรมวาจาอุปสมบท
  • คำบอกอนุศาสน์ (มียาแก้พิษคางคก)
  • คำขอบวชชี
  • กฐิน (มีคำสัตตาหะ)
  • ปริวาสกรรม (มีคาถาทำน้ำมนต์ให้ขายของดี)
  • คำสมาทานธุดงค์
  • กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา
  • พระสะหัสสะนัย
  • พิธีการทำบุญ
  • การประเคนของพระ
  • การแสดงความเคารพพระ
  • วิธีไหว้ 5 ครั้ง
  • พิธีรักษาอุโบสถศีล
  • คำบูชาพระรัตนตรัย
  • คำอาราธนาศีล 5
  • คำอาราธนาพระปริตร
  • คำอาราธนาธรรม
  • คำถวายข้าวพระพุทธ
  • คำลาข้าวพระพุทธ
  • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
  • คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
  • คำถวายหนังสือสวดมนต์
  • คำอปโลกน์สังฆทาน
  • คำถวายสลากภัตต์
  • คำถวายข้าวสาร
  • คำถวายเทียนพรรษา
  • คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
  • คำถวายผ้าป่า
  • คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
  • คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
  • คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ
  • คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
  • คำอาราธนาพระเครื่อง
  • คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย
  • คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
  • คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
  • คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
  • คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
  • คำภาวนาเวลาจุดศพ
  • คำกรวดน้ำแบบสั้น
  • คำบูชาพระพุทธเจ้า
  • ปวารณาบัตร
  • คำจบขันข้าวใส่บาตร
  • คำจบเงินทำบุญ
  • คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
  • คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
  • คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลั
  • คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต
  • คำถวายคัมภีร์พระธรรม
  • คำถวายเวจกุฎี
  • คำถวายยาบำบัดความเจ็บไข้
  • คำถวายพระพุทธรูป
  • คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร

   

  • พระอภิธัมมัตถสังคหะ
  • ยามอุบากอง
  • พระภิกขุปาฏิโมกข์
  • บทสวดมนต์ขอพรพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์

   

  • คำถวายอิฐก่อสร้าง
  • คำถวายหินก่อสร้าง
  • คำถวายปูนซีเมนต์ก่อสร้าง
  • คำถวายทรายก่อสร้าง
  • คำถวายเหล็กเส้นก่อสร้าง
  • คำถวายกระเบื้องมุงหลังคา

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*ย้อนกลับ