มนต์พิธี ปก 50 บ. - ราคา 50 บ.

มนต์พิธี ปก 50 บ.

ISBN: 9786162682407

50 THB. หยิบใส่ตะกร้า
แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

📚 ซื้ออีบุ๊กได้ที่นี่ Click ซื้อบน Mebmarket.com📌

❌ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

ทำวัตรเช้า

ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี

ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณวิธี

ปัตติทานคาถา
 

ทำวัตรเย็น

นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ

สามเณรสิกขา

อตีตปัจจเวกขณวิธี

กรวดน้ำอิมินา

ติโลกวิชยราชปัตติทานคาถา

คาถาบูชาดวงชะตา
 

ทำวัตรพระ

เมตตานิสังสสุตตปาโฐ

โคตมกเจติยธัมมปริยาโย

มหาการุณิโก

สีลุทเทสปาฐะ

ตายนคาถา

วันทามิ (มีหลายบท)

เทวธรรม

อุณหิสสวิชยคาถา

ปัพพโตปมคาถา

อริยธนคาถา

ธัมมนิยามสุตตัง

ติลักขณาทิคาถา

ปฏิจจสมุปปาทปาฐะ

พุทธอุทานคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา

ปฐมพุทธวจนะ

อภิธัมมนิทาน

ท้ายมหาสมยสูตร

ทวัตติงสาการปาโฐ

สุริยปริตตปาโฐ และ จันทปริตตปาโฐ (ย่อ)

คาถาหว่านทราย

คาถาโพธิบาท

คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ

เขมาเขมสรณคมนปริทีปิกาคาถา

ภารสุตตคาถา
 

ชุมนุมเทวดา

นมการสิทธิคาถา

สัมพุทเธ

นโมการอัฏฐกะ

มังคลสุตตัง

รตนสุตตัง

กรณียเมตตสุตตัง

ขันธปริตตคาถา

ฉันทันตปริตตัง

โมรปริตตัง

วัฏฏกปริตตัง

ธชัคคปริตตัง 

ธชัคคสุตตัง

อาฏานาฏิยปริตตัง

อังคุลิมาลปริตตัง

โพชฌังคปริตตัง

อภยปริตตัง

เทวตาอุยโยชนคาถา

ชยปริตตัง

รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา

รตนัตตยัปปภาวสิทธิคาถา

สุขาภิยาจนคาถา

มงคลจักรวาฬใหญ่

ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตัง

อนัตตลักขณสุตตัง

อาทิตตปริยายสุตตัง

มหากัสสปโพชฌังคสุตตปาโฐ

มหาโมคคัลลานโพชฌังคสุตตปาโฐ

มหาจุนทโพชฌังคสุตตปาโฐ

คิริมานันทสุตตปาโฐ

มัคควิภังคสุตตัง

สติปัฏฐานปาโฐ

พระวินัย

พระสูตร

พระสังคิณี

พระวิภังค์

พระธาตุกถา

พระปุคคลปัญญัตติ

พระกถาวัตถุ

พระยมกะ

พระมหาปัฏฐาน

บังสุกุลตาย

บังสุกุลเป็น

ธัมมสังคิณีมาติกา

วิปัสสนาภูมิปาฐะ

อิติปิโส

พาหุง

มหาการุณิโก

ยถา วาริวหา

สัพพีติโย

มงคลจักรวาฬน้อย

เกณิยานุโมทนาคาถา

กาลทานสุตตคาถา

ติโรกุฑฑกัณฑปัจฉิมภาค

อัคคัปปสาทสุตตคาถา

โภชนทานานุโมทนาคาถา

อาฏานาฏิยปริตตัง (ย่อ)

เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา

เทวตาภิสัมมันตนคาถา

อาทิยสุตตคาถา

วิหารทานคาถา

อนุโมทนารัมภคาถา แปล

สามัญญานุโมทนาคาถา แปล

มงคลจักรวาฬน้อย แปล

กาลทานสุตตคาถา แปล

ติโรกุฑฑกัณฑปัจฉิมภาค แปล

โภชนทานานุโมทนาคาถา แปล

เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา แปล

เทวตาภิสัมมันตนคาถา แปล

อาทิยสุตตคาถา แปล

วิหารทานคาถา แปล

ภวตุสัพพ์ แปล (มีคาถาป้องกันภัยต่อ)

คาถาศราทธพรต

คาถาสวดมาฆบูชา

โอวาทปาฏิโมกขาทิปาโฐ

คาถาสวดวิสาขบูชา

คาถาขอฝน

คาถาสวดเมื่อ จุด ดับ เทียนชัย
 

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขะ

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆะ

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหะ
 

คาถาบูชพระพุทธสิหิงค์

พระคาถาชินบัญชรสูตร (มีคาถาอาวุธ)

คำพินทุผ้า

คำอธิษฐาน

คำเสียสละผ้า

คำวิกัปป์
 

คำอธิษฐานเข้าพรรษา

คำอธิษฐานออกพรรษา
 

คำขอขมาโทษ

คำอนุโทนากฐิน

คำลาสิกขา

คำแสดงตนเป็นอุบาสก

วิธีแสดงอาบัติ

กิจวัตร 10 อย่าง

ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ 10 อย่าง

คำให้ศีล

คำบอกศักราชเทศนา
 

พิธีบวช (มีคำขอขมาลาโทษฯ)

วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ

วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง

คำขอบรรพชานาคคู่ (มีคาถาคัดเลือด)

แบบสวดกรรมวาจาอุปสมบท

คำบอกอนุศาสน์ (มียาแก้พิษคางคก)

คำขอบวชชี
 

กฐิน (มีคำสัตตาหะ)

ปริวาสกรรม (มีคาถาทำน้ำมนต์ให้ขายของดี)

คำสมาทานธุดงค์

กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา

พระสะหัสสะนัยฃพิธีการทำบุญ

การประเคนของพระ

การแสดงความเคารพพระ

วิธีไหว้ 5 ครั้ง

พิธีรักษาอุโบสถศีล

คำบูชาพระรัตนตรัย

คำอาราธนาศีล 5

คำอาราธนาพระปริตร

คำอาราธนาธรรม

คำถวายข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ

คำถวายสังฆทาน (สามัญ)

คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)

คำถวายหนังสือสวดมนต์

คำอปโลกน์สังฆทาน

คำถวายสลากภัตต์

คำถวายข้าวสาร

คำถวายเทียนพรรษา

คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)

คำถวายผ้าป่า

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา

คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป

คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ

คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ

คำอาราธนาพระเครื่อง

คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย

คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ

คำภาวนาเวลารดน้ำศพ

คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย

คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ

คำภาวนาเวลาจุดศพ

คำกรวดน้ำแบบสั้น

คำบูชาพระพุทธเจ้า

ปวารณาบัตร

คำจบขันข้าวใส่บาตร

คำจบเงินทำบุญ

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ

คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ

คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต

คำถวายคัมภีร์พระธรรม

คำถวายเวจกุฎี

คำถวายยาบำบัดความเจ็บไข้

คำถวายพระพุทธรูป

คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร

พระอภิธัมมัตถสังคหะ

ยามอุบากอง

พระภิกขุปาฏิโมกข์

บทสวดมนต์ขอพรพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์

คำถวายอิฐก่อสร้าง

คำถวายหินก่อสร้าง

คำถวายปูนซีเมนต์ก่อสร้าง

คำถวายทรายก่อสร้าง

คำถวายเหล็กเส้นก่อสร้าง

คำถวายกระเบื้องมุงหลังคา


ดูตัวอย่างรูปแบบอีบุ๊กคลิกที่ https://tinyurl.com/24k3fpxl

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือธรรมะอีบุ๊ก สนใจอ่านหนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ รูปแบบอีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายบน Mebmarket.com ซึ่งทีมงานได้นำลิงค์อำนวยความสะดวก ง่ายๆ คลิกผ่านตรงนี้ได้ทันที 👉🎯เลือกหาหนังสือทั้งหมดคลิกที่นี่

ย้อนกลับ