มนต์พิธี (ย่อ) สติกเกอร์ - ราคา 30 บ.

มนต์พิธี (ย่อ) สติกเกอร์

ISBN: 0786162682810

30 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

ทำวัตรเช้า

 • บทนำทำวัตรเช้า
 • บทปุพพภาคนมการ
 • บทพุทธาภิถุติง
 • บทธัมมาภิถุติง
 • บทสังฆาภิถุติง
 • บทรตนัตตยัปปณามคาถา
 • สังเวคปริกิตตนปาฐะ
 • ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
 • ปัตติทานคาถา
 • โคตมกเจติยธัมมปริยาโย

ทำวัตรเย็น

 • บทนำทำวัตรเย็น
 • บทปุพพภาคนมการ
 • บทพุทธานุสสติ
 • บทพุทธาภิคีติ
 • บทธัมมานุสสติ
 • บทธัมมาภิคีติ
 • บทสังฆานุสสติ
 • บทสังฆาภิคีติ

สามเณรสิกขา

 • บทสวดที่ 1 สิกขาบท 10
 • บทสวดที่ 2 นาสะนังคะ 10
 • บทสวดที่ 3 ทัณฑกรรม 5
 • อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
 • วันทาเย็น
 • กรวดน้ำอิมินา
 • กรวดน้ำยังกิญจิ

วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง

 • คำขอขมาโทษบิดามารดา
 • คำขอขมาโทษพระผู้ใหญ่

ถวายพรพระ

 • คำอธิษฐานเข้าพรรษา
 • คำปวารณาออกพรรษา
 • คำอนุโมทนากฐิน
 • วิธีแสดงอาบัติ

อนุโมทนาวิธี

 • มงคลจักรวาฬน้อย
 • กาลทานสุตตคาถา
 • ติโรกุฑฑกัณฑปัจฉิมภาค
 • อัคคัปปสาทสุตตคาถา
 • โภชนทานานุโมทนาคาถา
 • เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา
 • เทวตาภิสัมมันตนคาถา
 • อาทิยสุตตคาถา
 • วิหารทานคาถา
 • บทพิจารณาขณะบริโภคบิณฑบาต

ธัมมสังคิณีมาติกา
พระอภิธรรม 7 คัมภีร์

1. พระสังคิณี
2. พระวิภังค์
3. พระธาตุกถา
4. พระปุคคลปัญญัตติ
5. พระกถาวัตถุ
6. พระยมกะ
7. พระมหาปัฏฐาน

บังสุกุลตาย
บังสุกุลเป็น

เจริญพระพุทธมนต์งานมงคล

 • ชุมนุมเทวดา
 • นมการสิทธิคาถา
 • นโมการอัฏฐกะ
 • มังคลสุตตัง
 • รตนสุตตัง (ย่อ)
 • กรณียเมตตสุตตัง
 • โมรปริตตัง
 • วัฏฏกปริตตัง
 • อาฏานาฏิยปริตตัง (ย่อ)
 • อังคุลิมาลปริตตัง
 • โพชฌังคปริตตัง
 • อภยปริตตัง
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • ธัมมจักฯ (ย่อ สวรรค์ 6 ชั้น)
 • เทวตาอุยโยชนคาถา

สวดพระพุทธมนต์งานอวมงคล

 • ปัพพโตปมคาถา
 • อริยธนคาถา
 • ธัมมนิยามสุตตัง
 • ติลักขณาทิสุตตัง
 • ปฏิจจสมุปปาทปาฐะ
 • พุทธอุทานคาถา
 • ภัทเทกรัตตคาถา
 • พระคาถาชินบัญชร
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล 5
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 • คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
 • คำถวายเทียนพรรษา
 • คำถวายผ้าวัสสิกสาฏก (ผ้าอาบน้ำฝน)
 • คำถวายข้าวสาร
 • คำภาวนาไปเยี่ยมศพ
 • คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
 • คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
 • คำภาวนาเวลาจุดไฟเผาศพ
 • ตำราพระจอมเกล้า
 • ตำราสิบสองนักษัตร
 • ยามอุบากอง

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน