มนต์พิธีแปล (เล่มเล็ก) - ราคา 30 บ.

มนต์พิธีแปล (เล่มเล็ก)

ISBN: 9786162682452

30 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

ทำวัตรเช้า
 • ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
 • ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
 • อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
 • วันทาตอนเช้า
 • วันทาขอขมาพระ
 • สัพพปัตติทานคาถา
 • ปัฏฐนฐปนคาถา
 • ปัตติทานคาถา
 • ปุพพภาคนมการสรณคมนปาฐะ
 • อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
 • ทวัตติงสาการปาฐะ
 • อภิณหปัจจเวกขณะ 5
 • เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
 • ปัพพโตปมคาถา
 • อริยธนคาถา ติลักขณาทิคาถา
 • ภารสุตตคาถา ภัทเทกรัตตคาถา
 • ธัมมคารวาทิคาถา
 • โอวาทปาติโมกขคาถา
 • ปฐมพุทธภาสิตคาถา
 • ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ บทพิจารณาสังขาร

ทำวัตรเย็น

 • วันทาตอนเย็น
 • อุททิสสนาธิฏฐานคาถา  (อิมินา)
 • ชุมนุมเทวดา
 • นการสิทธิคาถา
 • สัมพุทเธ
 • นโมการัฏฐกคาถา
 • มงคลสูตร
 • รัตนสูตร
 • กรณียเมตตสูตร
 • ขันธปริตร
 • โมรปริตร
 • วัฏฏกปริตร
 • ธชัคคสูตร (ย่อ)
 • อาฏานาฏิยปริตร
 • อังคุลิมาลปริตร
 • โพชฌังคปริตร
 • อภัยปริตร
 • นัตถิเม (บอดเสียบ้าง)
 • เทวตาอุยโยชนคาถา
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
 • พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุง มหากา)
 • อนุโมทนา (อทาสิ เม เต็มบท)
 • คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
 • คำไหว้พระจุฬามณี
 • คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
 • คำน้อมถวายพวงมาลาขอขมา
 • คำปลงสังขาร
 • บารมี 30 ทัศ
 • บทสวดขอพรพระแม่กวนอิม
 • อาราธนาธรรมคำกลอน
 • พระคาถาชินบัญชร
 • คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • อานิสงส์เมตตา, คาถาเชิญผีออก
 • มนต์ประจำวันเกิด
 • สีประจำวัน
 • ภิกขุอปริหานิยธัมมสุตตัง
 • พลสุตตัง
 • ยามอุบากอง
 • ตำรา 12 ราศี
 • ศีลแปดคำกลอน
 • เต่าตกสวรรค์
 • ดาบส อดเหาะ
 • พระอริยสงฆ์ผู้เลิศ
 • วิธีรับศีล
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 • คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
 • คำถวายทาน (แก่แม่ชี)
 • คำถวายผ้าป่า (แก่แม่ชี)
 • คำชัดผ้าป่า (ใช้ได้ทั้งพระสงฆ์และแม่ชี)
 • คำถวายเทียนพรรษา (ทั้งแก่พระสงฆ์และแม่ชี)
 • คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
 • คำปวารณาปัจจัย 4 ต่อภิกษุและแม่ชี
 • จุลไชยมงคล
 • ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถ
 • ทสธัมมาสุตตปาโฐ
 • สีลุทเทสปาโฐ
 • ตายนคาถา
 • อริยมรรคมีองค์แปด
 • วิธีบวชชี
 • วิธีบวชเณร บวชพระ
 • กรวดน้ำภาษาไทยโบราณ
 • อธิษฐานภาษาไทยโบราณ
 • บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก
 • อภิธัมมทุกมาติกา
 • คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร
 • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
 • ระลึกถึงคุณมารดาบิดา
 • ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • บทกลอนธรรมภาษิต


พิสูจน์อักษรโดย คณะวัดทางสาย

 

 

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน