เนื้อหาบทความ

วันวิสาขบูชา คือวันอะไร?

📢 องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542

ย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญยิ่งเกี่ยวกับวันสำคัญเช่นนี้ ในฐานะชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 🙏 จึงขอเชิญมารำลึกสืบค้นเกี่ยวกับความสำคัญและคุณประโยชน์ของวันนี้ไปด้วยกัน แม้ว่าจะทราบดีอยู่แล้วก็ตาม แต่หากได้มาย้ำมาวิเคราะห์ถึงหลักการ เหตุและผล สารธรรมต่างๆ ที่บันทึกซ่อนอยู่ภายในวันสำคัญนี้อีกครั้ง แน่นอนว่าย่อมได้รับคุณประโยชน์เพิ่มเติมเต็มปัญญาบารมีตนได้อีกมากโขทีเดียว

෴❤️෴

💟 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทราบกันดีมี 4 วัน คือ

 1. วันวิสาขบูชา
 2. วันอัฏฐมีบูชา
 3. วันมาฆบูชา
 4. วันอาสาฬหบูชา

 

และวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 นี้ ก็ตรงกับวันวิสาขบูชาในปีนี้ ❣️

คำถามคือ วันวิสาขบูชา คือวันอะไร? มีความสำคัญต่อชาวพุทธศาสนิกชนอย่างไร?

෴❤️෴

👑 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถ้าเป็นปีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นเดือน 7

วันนี้ตรงกับวันคล้าย วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จึงถือเป็นวันพิเศษยิ่งนัก

🧡 สาระสำคัญของวันนี้ที่ควรรู้ในเบื้องต้นคือ
(https://th.wikipedia.org/wiki/วันวิสาขบูชา)

 • 👍 เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
 • 👍 เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 • 👍 หลังจากตรัสรู้ ทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

เหตุการณ์เหล่านี้เกิดตรงกันในวันเพ็ญเดือน 6 จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วันวิสาขบูชา" แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก (บางแห่งเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี)

෴❤️෴

👫 พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี้ ?

💑 สิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตน คือ

 • ✔️ ตื่นแต่เช้าตรู่ ชำระร่างกายให้สะอาด
 • ✔️ เตรียมดอกไม้ ธูปเทียน ชุดทำบุญตักบาตรยามเช้า
 • ✔️ สมาทานรักษาศีลวันอุโบสถ
 • ✔️ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อร่ำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
 • ✔️ งดดื่มสุราเมรัย ขอมึนเมา สิ่งเสพติด และการพนันทั้งปวง

 

💒 อานิสงส์ที่จะได้รับในวันนี้คือ

 • ✔️ ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากัน ทำบุญกิจร่วมกัน
 • ✔️ ปลอดจากสิ่งเสพติด การพนัน อบายมุขทั้งปวง
 • ✔️ เมื่อรักษาศีลแล้ว จะทำให้มีสติ สมาธิ ก่อให้เกิดปัญญาพิจารณามากยิ่งขึ้น
 • ✔️ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับยุวชนรุ่นหลังสืบไป

👍 ข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือบูรณาการแผนใหม่ ธรรมศึกษา ชั้นตรี, บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด