เนื้อหาบทความ

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อยู่ในพระไตรปิฎกหมวดใด?

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อ้างอิงในพระไตรปิฎก เรียงลำดับดังนี้

  • พระวินัยปิฎก [ภาษาบาลี เล่ม ๔]
    • มหาวคฺโค (๑), ข้อ [๑๓-๑๘] หน้า [๑๗-๒๓]
  • พระวินัยปิฎก [มหาวรรค เล่ม ๔  ภาค ๑ ]
    • มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑, ข้อ [๑๓-๑๘] หน้า [๔๔-๕๐]
  • พระสุตตันตปิฎก [ภาษาบาลี เล่ม ๑๙]
    • สํยุตฺตนิกาโย มหาวารวคฺโค, ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนวคฺโค ทุติโย, ข้อ [๑๖๖๔-๑๖๙๗] หน้า [๕๒๘-๕๔๐]