เนื้อหาบทความ

มนต์พิธีพิเคราะห์ ตอน5 ศัพท์ภาษาบาลีที่น่าสนใจในบททำวัตรเย็น หน้า 9

วันนี้อยากนำเสนอความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทสวดมนต์ "ทำวัตรเย็น" ซึ่งอยู่ในหน้าที่ 9 บทนี้ใช้สวดตอนใด ก็ตามชื่อบทเลยคือ "ทำวัตรเย็น" ส่วนสิ่งที่จะชี้ให้เห็นก็คือ ศัพท์นามกิตก์ และ ศัพท์กริยากิตก์ เพียง 2 ประเด็นนี้เท่านั้น
และเบื้องต้นจะเพียงแค่บอกว่านี้เป็นศัพท์อะไร ? มาจากธาตุอะไร ? แปลว่าอย่างไร? เท่านั้นก่อน ส่วนผู้ประสงค์จะศึกษาให้ลึกมากกว่านี้ ก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป

ศัพท์นามกิตก์

No. ศัพท์บาลี คำอ่าน คำแปล
1 ธมฺโม ดัม/โม พระธรรม
2 สรณํ สะ/ระ/ณัง สรณะ, ความระลึก
3 พฺรหฺมจริยํ บรัม/มะ/จะ/ริ/ยัง การประพฤติพรหมจรรย์
4 วิชฺชา วิด/ชา วิชา, ความร้วิเศษ
5 ฆาตา ฆา/ตา ผู้ฆ่า, ผู้กำจัด, ผู้ขจัด
6 วิธาตา วิ/ธา/ตา ผู้ทรงไว้อย่างวิเศษ
7 อนุสฺสติ อะ/นุส/สะ/ติ ความตามระลึก  (พุทฺธานุสฺสติ)
8 วชฺชํ วัช/ชัง การกล่าว (สจฺจวชฺเชน)
9 สํวริตุํ สัง/วะ/ริ/ตุง เพื่อสำรวมระวัง
10 ตทธาริธารี ตะ/ทะ/ธา/ริ/ธา/รี ทรงไว้ธำรงไว้
11 ฐานํ ถา/นัง สถานที่, การยืน, การตั้งไว้, เป็นที่ตั้ง
(พุทฺธานุสฺสติฏฺฐานํ)
12 โลกวิทู โล/กะ/วิ/ทู ผู้รู้แจ้งโลก