เนื้อหาบทความ

บทนมัสการพระพุทธเจ้า หรือตั้งนโม ๓ จบ (อักษรโรมัน)

PRELIMINARY  HOMAGE | นมัสการพระพุทธเจ้า (ตั้งนโม ๓ จบ)

 

Namo  tassa  bhagavato  

arahato  sammāsambuddhassa.

Namo  tassa  bhagavato  

arahato  sammāsambuddhassa.

Namo  tassa  bhagavato  

arahato  sammāsambuddhassa.