เนื้อหาบทความ

บทกราบพระรัตนตรัย

บทกราบพระรัตนตรัย

(กราบพระพุทธ)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)

(กราบพระธรรม)

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)

(กราบพระสงฆ์)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)