เนื้อหาบทความ

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

✤ พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ 

➤ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒๒๓ รูป และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค ๑ -๒ จำนวน ๓๑๕ รูป รวมทั้งสิ้น ๕๓๘ รูป

➤ ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ความว่า “ตามที่ สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงตั้งเปรียญธรรมพระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นั้น ในนามคณะสงฆ์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง ต่อพระภิกษุ สามเณรที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคทุกรูป

➤ ท่านทั้งหลายได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ย่อมมีธุระสอง ประการที่จะต้องรับปฏิบัติ ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานไว้ กล่าวคือ คันถธุระ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย รวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธธรรม และ วิปัสสนาธุระ ได้แก่ การปฏิบัติอบรมจิต ให้หลุดพ้นจากเครื่องกิเลสเศร้าหมองทั้งปวง ธุระทั้งสองนี้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้รอบและรู้ทั่วในพระพุทธพจน์ให้ถ่องแท้ การศึกษา ภาษามคธ อันเป็นภาษาจารึกพระไตรปิฎกจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นหน้าที่สำคัญ ประการหนึ่งของพระภิกษุสามเณรในคณะสงฆ์ไทย เพื่อความมั่นคงดำรงอยู่ ของพระพุทธศาสนา

➤ การที่ท่านทั้งหลายได้มุ่งมั่นเล่าเรียนพระบาลี ตามหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร นับได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างงดงาม สมสถานะ สมภาวะที่ญาติโยมอุปถัมภ์บำรุงด้วย ข้าว น้ำ อันประณีต ได้ชื่อว่าดำเนินไปบนเส้นทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย และสิ่งสำคัญที่ท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติควบคู่กันไปกับการศึกษาพระบาลี คือ ต้องดำรง ตนให้อยู่ในพระธรรมวินัยเป็นสรณะสูงสุด จึงขออาราธนาให้ท่าน จงรักษาอุดมการณ์ ของการเป็นบรรพชิต และการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อความงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไป ในพระพุทธศาสนา ขอให้เอาใจใส่ศึกษาวิจัยพระไตรปิฎก และคัมภีร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น

➤ ขอถวายมุทิตากับความสำเร็จนี้อีกครั้ง ขอให้ท่านทั้งหลายพากเพียรฉลอง พระราชศรัทธาของสมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงพระมหากรุณาอุปถัมภ์บำรุงคณะสงฆ์ และการศึกษาพระบาลีของท่านทั้งหลายมา โดยตลอด และขออำนวยพรทุกท่าน จงเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ”

➤ การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคกลาง และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


➤ ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/.../1M4jNkgVU1x0jfjZKrqoa1XXNUi4...
➤ ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
➤ ขอบคุณข้อมูลจากเพจ "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ"