เนื้อหาบทความ

บุคคลผู้จะอุปสมบทเป็นภิกษุนั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

บุคคลผู้จะอุปสมบทเป็นภิกษุนั้น ตามพระพุทธานุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 4 ประการ คือ

  1. วัตถุสมบัติ คือ ต้องเป็นชายแท้โดยกำเนิด, มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ โดยนับตั้งแต่ปฏิสนธิ
  2. ปริสสมบัติ คือ มีภิกษุสงฆ์ครบองค์กำหนดในมัชฌิมประเทศ หมายถึง ต้องมีภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูปขึ้นไปในพิธี
  3. สีมาสมบัติ คือ พิธีอุปสมบทต้องประกอบในเขตกำหนดสันนิบาต ซึ่งเรียกว่า สีมา
  4. กรรมวาจาสมบัติ คือ ขณะประกอบพิธีอุปสมบท การสวดนั้นต้องสวดประกาศชื่อวัตถุ คือผู้อุปสมบท ออกชื่อบุคคล คือ พระอุปัชฌาย์ ซึ่งเป็นผู้รับรองหรือผู้นำเข้าหมู่ ออกชื่อสงฆ์เป็นเจ้าการขาดไม่ได้ และจะต้องประกาศให้ครงกำหนด ถูกระเบียบ

หากขาดข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ก็จะถือว่าเป็นอุปสัมปทาวิบัติทันที