เนื้อหาบทความ

เหตุผลว่าทำไม ? ชายไทยทุกคนจึงควรผ่านการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เพราะอะไร?

ชีวิตของคนไทย มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะชายหนุ่มซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากกว่าหญิงสาว
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า เมื่อชายหนุ่มมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้วต้องบวชเรียน
ให้รู้จักการครองใจ ครองตน และครองเรือนเสียก่อน และยกย่องว่าเป็นคนสุกและเป็นคนดี

เหตุผลสนับสนุนว่าเป็นคนสุกและเป็นคนดี ข้อใหญ่ๆ มี 7 ประการ คือ

  1. เพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าและผู้มีอุปการคุณแก่ตน
  2. เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สมกับเป็นพุทธศานิกชน (ธรรมทายาท)
  3. เพื่อฝึกหัดอบรมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยตามพระธรรมวินัย
  4. เพื่ออบรมจิตใจให้เกิดความรู้สึกผิด-ชอบ,ชั่ว-ดี,บาป-บุญ,คุณ-โทษ,ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์
  5. เพื่อความบริสุทธิ์ สะอาด จากการประพฤติพรหมจรรย์
  6. เพื่อเป็นการสร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมีให้ติดต่อไปในภายภาคหน้า
  7. เพื่อจะตัดกังวลให้น้อยลง ทำกิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นไป

 

(ข้อมูลจากหนังสือ คู่มือคู่สวดพระอุปัชฌาย์, หน้า 5)