หนังสือเรื่อง " บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล) ต้นฉบับเดิม "