หนังสือเรื่อง " ปฏิทินปี 2563 แบบที่ 3 พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง "