หนังสือเรื่อง " คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ฉบับสวนโมกขพลารามไชยา "