Second slide

สวดมนต์ทำวัตรเช้า
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ควรรู้
ชาวพุทธทุกคนต้อง สวดมนต์ทุกวันพระ สวดทุกวัน ดวงดีทุกวัน สวดเสร็จให้แผ่เมตตา

คำถามในใจชาวพุทธจำนวนมากว่า "ทำไมต้องสวดมนต์ทำวัตรเช้า ? ทำวัตรสวดมนต์ไปเพื่ออะไร ?"

ลักษณะคำถามเช่นนี้ คงเกิดขึ้นและมีค้างคาอยู่ในความรู้สึกของคนไทยพุทธจำนวนหนึ่งเช่นกัน การสวดมนต์ทำวัตรเช้านั้น จะขอเสริมความรู้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อต่อเติมเสริมปัญญาสำหรับผู้ใหม่และเข้าใจในหลักแห่งการสวดมนต์ยังไม่มากพอ ทั้งนี้ยังหวังอีกว่าบทความสั้นๆ นี้ จะไขและคลายความข้องสงสัยในใจได้บ้างว่า "ทำไมต้องสวดมนต์ทำวัตรเช้า? ทำวัตรสวดมนต์ไปเพื่ออะไร ?"

การสวดมนต์ทำวัตรเช้านั้น เป็นการสวดเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระปัญญาคุณ ของ "องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์ ด้วยพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ ทั้งทรงพระเมตตาเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอน แก่เหล่าพระสาวกเพื่อให้นำไปเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนจนทุกวันนี้ บทสวดมนต์ทำวัตร ก็คือบทสรรเสริญพระคุณเหล่านั้นนั่นเอง

เราท่านทั้งหลายล้วนเป็นชาวพุทธศาสนิกชน ผู้ได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอน และน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้การดำรงชีวิตของตนได้มีแต่ความสุขในทุกวันนี้ จึงล้วนมีศรัทธาความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าที่จะระลึกถึงพระคุณของพระองค์และเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลาย ดังนั้น เชิญท่านทั้งหลายมาร่วมกันสวดมนต์ทำวัตร ซึ่งการสวดมนต์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที แต่ขณะที่สวดนั้นต้องน้อมจิตน้อมใจเป็นบุญเป็นกุศล คิดแต่สิ่งดีงาม สวดด้วยความตั้งจิตตั้งใจ เสียสละเวลาตรงนี้ มาสวดมนต์กันวันนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้ หรือ ขณะจิตนี้

ตั้งใจสวดวันนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้ หรือ ขณะจิตนี้ อานิสงส์ผลบุญก็ย่อมเกิดขึ้นทันทีจุดประสงค์การสวดมนต์ทำวัตรเช้า ประกอบด้วย

 • เพื่อสร้างศรัทธาความเลื่อมใสให้เกิดยิ่งขึ้น
 • เพื่อเพิ่มพูนสติ สมาธิ และการภาวนา
 • เพื่อสั่งสมบุญบารมีให้เกิดกับตนเองและครอบครัว
 • เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • เพื่อรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยพุทธ และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมั่นคง

อานิสงส์การสวดมนต์ทำวัตรเช้า
สวดเพื่อให้เกิดสติ สมาธิ และ เพิ่มพูนปัญญา


แนะนำลำดับ "บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า"

 • คำบูชาพระรัตนตรัย (โย โส ภะคะวา)
 • บทกราบพระรัตนตรัย (อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ)
 • บทปุพพะภาคะนะมะการ (นะโม 3 จบ)
 • บทพุทธาภิถุติ (สรรเสริญพระพุทธเจ้า)
 • บทธัมมาภิถุติ (สรรเสริญพระธรรมเจ้า)
 • บทสังฆาภิถุติ (สรรเสริญพระสังฆเจ้า)
 • บทระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา (บทนอบน้อมพระรัตนตรัย)
 • บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • บทคาถามหาเมตตาใหญ่
 • บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
 • บทขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ