ปริศนาธรรมจากคาถาชินบัญชร - ราคา 35 บ.

ปริศนาธรรมจากคาถาชินบัญชร

ISBN: 9786162685514

35 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

เกริ่นนำ
๑ : เทคนิคการสวดมนต์ให้เกิดพลัง 

การสวดนะโม ๕ แบบ
สวดมนต์ให้มีพลัง มี ๓ อย่างต้องฝึกฝน
นะโม ๕ แบบ รู้ไว้ สวดให้ถูก

๒ : ความหมาย ประวัติ และบทสวดคาถาชินบัญชร

ความหมายคาถาชินบัญชร
ประวัติความเป็นมาของคาถาชินบัญชร
ใครคือผู้แต่งคาถาชินบัญชร
คาถาชินบัญชรคือบทสวดนิกายเถรวาท
ข้อสังเกตบทสวดนิกายมหายาน
สวดมนต์จะสัมฤทธิ์ผลได้ ต้องอาศัยคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติครบสวดคนเดียวก็สัมฤทธิ์ผล
คาถาชินบัญชรสวดแล้ว จิตเป็นมหากุศล เทวดาชอบ
บทสวดคาถาชินบัญชร (เฉพาะคำบาลี)
บทสวดคาถาชินบัญชร (พร้อมคำแปล)
คำที่สวดต่างกันในคาถาชินบัญชร
คำประพันธ์ร้อยกรองคาถาชินบัญชร

๓ : ไขปริศนาธรรมในคาถาชินบัญชร

ไขปริศนาคาถาที่ ๑
มารที่พระพุทธเจ้าชนะคืออะไร ?
พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมารด้วยสิ่งใด ?
เกิดปัญหา อย่าโทษโครให้ใช้บารมีแก้
๗ วิธีแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

ไขปริศนาคาถาที่ ๒
พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์มีใครบ้าง ?
ลำดับการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
พระพุทธเจ้ามีมากมาย ไฉนอัญเชิญมาเพียง ๒๘
อัญเชิญพระพุทธเจ้าสถิตที่กระหม่อมดีอย่างไร ?

ไขปริศนาคาถาที่ ๓
เชิญพระพุทธเจ้าสถิตศีรษะ เพื่อชำระความคิดบาปอกุศล
เชิญพระธรรมสถิตดวงตา เพื่อก่อเกิดปัญญาเห็นชอบ
เชิญพระสงฆ์สถิตอุระ เพื่อจะให้นึกถึงอกเขาอกเรา

ไขปริศนาคาถาที่ ๔
เชิญพระอนุรุทธะสถิตที่หทัย จะได้รู้ใจคนรอบข้าง
เชิญพระสารีบุตรไว้แขนขวา เพื่อให้มีปัญญาคิดวางแผน
เชิญพระโกณฑัญญะไว้ที่หลังเพื่อสร้างพลังให้รู้ก่อนทำก่อน
เชิญพระโมคคัลลานะไว้แขนซ้าย เพื่อให้มีฤทธิ์หนุนช่วยทุ่นแรง

ไขปริศนาคาถาที่ ๕
เชิญพระอานนท์ พระราหุลสถิตหูขวา
เพื่อให้ใฝ่การศึกษาตลอดชีวิต

เชิญพระกัสสปะ พระมหานามะ สถิตที่หูซ้าย
เพื่อให้ฟังแล้วลงมือทำทันที

ไขปริศนาคาถาที่ ๖
เชิญพระโสภิตะสถิตท้ายทอย เพื่อให้ระลึกอดีตได้ ไม่ลืมตัว

ไขปริศนาคาถาที่ ๗
เชิญพระกุมารกัสสปะสถิตที่ปาก
เพื่อให้พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ไขปริศนาคาถาที่ ๘
เชิญพระเถระทั้ง ๕ เป็นเบญจภาคี
เสริมราศีสถิตที่หน้าผาก

ไขปริศนาคาถาที่ ๙
เชิญพระมหาเถระที่เหลือ สถิตอวัยวะน้อยใหญ่

ไขปริศนาคาถาที่ ๑๐
เชิญพระรตนปริตรพิทักษ์เบื้องหน้า
เป็นเกราะรักษาตนพ้นภัย ๓
เชิญเมตตปริตรพิทักษ์เบื้องขวา
เพื่อจำเริญเมตตาจิตผูกมิตรรอบด้าน
เชิญพระธชัคคปริตรพิทักษ์เบื้องหลัง
เพื่อเติมกำลังใจให้หายหวาดหวั่น
เชิญพระอังคุลิมาลปริตรพิทักษ์เบื้องซ้าย
เพื่อความสวัสดีมีชัยแก่ตนและภรรยา

ไขปริศนาคาถาที่ ๑๑
เชิญพระขันธปริตร พระโมรปริตร
พระอาฏานาฏิยปริตร ปิดกั้นบนอากาศ
เชิญพระปริตรที่เหลือเป็นกำแพง ๗ ชั้นป้องกันภัย

ไขปริศนาคาถาที่ ๑๒-๑๓
อันตรายภายนอก ภายในมิกล้ำกราย
เพราะได้ตั้งตนในบัญชรของพระพุทธเจ้า

ไขปริศนาคาถาที่ ๑๔
ขอพระมหาบุรุษคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย
ภายในท่ามกลางพระชินบัญชร

ไขปริศนาคาถาที่ ๑๕
ขอให้ชนะอุปสรรค ศัตรู และอันตราย
ด้วยอานุภาพของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

สรุป ปริศนาคาถาชินบัญชร
๔ : ตอบปัญหาคาถาชินบัญชร

 

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน