คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ฉบับสวนโมกขพลารามไชยา - ราคา 35 บ.

คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ฉบับสวนโมกขพลารามไชยา

ISBN: 9789744936851

35 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

ภาค ๑ คำทำวัตรเช้า และเย็น
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำทำวัตรเช้า
ปุพพภาคนมการ

๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
๖. บทสวดมนต์แปล ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ

คำทำวัตรเย็น

๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
๗. บทสวดมนต์แปล อตีตปัจจเวกขณปาฐะ

ภาค ๒ บทสวดมนต์พิเศษบางบท

๑. ปุพพภาคนมการ
๒. สรณคมนปาฐะ
๓. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
๔. ทวัตติงสาการปาฐะ
๕. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๖. อริยธนคาถา
๗. ติลักขณาทิคาถา
๘. ภารสุตตคาถา
๙. ภัทเทกรัตตคาถา
๑๐. ธัมมคารวาทิคาถา
๑๑. โอวาทปาติโมกขคาถา
๑๒. ปฐมพุทธภาสิตคาถา
๑๓. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๑๔. บทพิจารณาสังขาร

ภาคผนวก

๑. สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
๒. ปัฏฐนฐปนคาถา
๓. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
๔. คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
๕. อริยมรรคมีองค์แปด
๖. ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
๗. ปราภวสุตตปาฐะ
๘. บทแผ่เมตตา
๙. บทธาตุปัจจเวกขณวิธี

ปัตติทานะคาถา
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
วันทามิ พุทธัง
วันทาเล็ก
วันทาพระ
รับอรุณ
คาถาหว่านทราย
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรว่ฬแปดทิศ
พิธีรักษาอุโบสถศีล
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
คำลากลับบ้าน
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
อานิสงส์ของการสวดมนต์

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน