หนังสือเรื่อง " สวดมนต์ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิมมหาเมตตาใหญ่ "