หนังสือเรื่อง " คู่มือมนุษย์ เล่ม 10 ผู้รักษาธรรมของโลก "