หนังสือเรื่อง " บทสวดมนต์ไหว้พระชนะกรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต "