วิชาศาสนพิธีฉบับมาตรฐานชั้นตรี - ราคา 20 บ.

วิชาศาสนพิธีฉบับมาตรฐานชั้นตรี

ISBN: 9786162685323

20 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท


หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือ วิชาศาสนพิธี เล่ม ๑ ฉบับมาตรฐาน เล่มนี้ จัดพิมพ์ข้ึนเป็น ครั้งที่ ๔ โดยได้เพิ่มเติมแก้ไขเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองในอุปการคุณของพระภิกษุสามเณร และผู้สนใจที่ได้ให้การอุดหนุนหนังสือ สื่อการเรียนการสอนของโรงพิมพ์-สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง ด้วยดีเสมอมา

 

โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียน การสอนทั้งนักธรรม-บาลี และพยายามที่จะจัดทำหนังสือคู่มือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้ครูอาจารย์และนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง และจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนและประเพณีที่ดีงามตลอดไป

 


 

บทนิเทศ   
แผนผังศาสนพิธี 

บทที่ ๑ กุศลพิธี

๑. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

 • ระเบียบพิธีในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คำนมัสการ 
 • คำปฏิญาณตน 
 • คำอาราธนาเบญจศีล 
 • คำสมาทานเบญจศีลพร้อมทั้งคำแปล 

๒. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

 • วันวิสาขบูชา
 • วันอัฏฐมีบูชา
 • วันมาฆบูชา
 • วันอาสาฬหบูชา
 • ระเบียบพิธี 

๓. พิธีรักษาอุโบสถ 

 • ระเบียบพิธี 
 • คำประกาศองค์อุโบสถ
 • คำอาราธนาอุโบสถศีล
 • คำสมาทานอุโบสถศีล
 • คำอาราธนาธรรมพิเศษ 
 • คำสวดประกาศท้ายฟังธรรม
 • คำลากลับบ้าน 

บทที่ ๒ บุญพิธี
๑. พิธีทำบุญงานมงคล

 • พิธีทำบุญเลี้ยงพระ 
 • ระเบียบปฏิบัติ 
 • ก. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายเจ้าภาพ 
  • ๑. การอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ 
  • ๒. การเตรียมที่สำหรับตั้งพระพุทธรูปพร้อมเครื่องบูชา
  • ๓. การเตรียมสถานที่และบริเวณพิธี 
  • ๔. การวงด้ายสายสิญจน์ 
  • ๕. การอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
  • ๖. การปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์
  • ๗. การเตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ 
  • ๘. การตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ 
  • ๙. การจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา 
  • ๑๐. ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ 
  • ๑๑. การถวายข้าวพระพุทธ 
 • ข. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายสงฆ์ 
  • ๑. การใช้พัด 
  • ๒. ข้อปฏิบัติเมื่อเริ่มพิธี 
  • ๓. การเจริญพระพุทธมนต์
  • ๔. การทำน้ำพระพุทธมนต์
  • ๕. การประพรมน้ำพระพุทธมนต์ 

๒. พิธีทำบุญในงานอวมงคล

 • ๑) พิธีทำบุญหน้าศพ 
 • ก. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายเจ้าภาพ 
  • ๑. การอาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ 
  • ๒. การเตรียมสายโยงหรือภูษาโยง
  • ๓. การจุดธูปเทียนหน้าศพและโต๊ะบูชา
  • ๔. ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ 
 • ข. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายสงฆ์ 
  • ๑. การใช้พัด 
  • ๒. ระเบียบการสวดพระพุทธมนต์
  • ๓. การชักผ้าบังสุกุล 
 • ๒) พิธีทำบุญอัฐิ 
 • ก. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายเจ้าภาพ
 • ข. ระเบียบปฏิบัติฝ่ายสงฆ์ 

บทที่ ๓ ทานพิธี

 • ทานวัตถุ ๑๐ ประการ 
 • ประเภทของการถวายทาน 
 • ระเบียบและวิธีการถวาย 
 • คำถวายสังฆทาน (ประเภทสามัญ) 
 • คำถวายสังฆทาน (ประเภทมตกภัตอุทิศผู้ตาย)
 • คำถวายสลากภัต 
 • คำถวายข้าวสาร 
 • คำถวายเภสัชทานมีน้ำผึ้งเป็นต้น 
 • คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร 
 • คำถวายศาลาโรงธรรม 
 • คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก 
 • คำถวายผ้าจำนำพรรษา 
 • คำถวายผ้าอัจเจกจีวร 
 • คำถวายผ้าป่า 
 • คำถวายผ้ากฐิน (แบบที่ ๑) 
 • คำถวายผ้ากฐิน (แบบที่ ๒) 
 • คำถวายธูปเทียนดอกไม้เพื่อบูชา
 • คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
 • คำถวายธงเพื่อบูชา 
 • คำถวายเวจกุฎี (ห้องน้ำ) 

บทที่ ๔ ปกิณกะ

 • ๑. วิธีแสดงความเคารพพระ 
 • ๒. วิธีประเคนของพระ 
 • ๓. วิธีทำหนังสืออาราธนาและทำใบปวารณาถวายจตุปัจจัย
 • ๔. วิธีอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม 
  • คำอาราธนาศีล ๕ 
  • คำอาราธนาพระปริตร 
  • คำอาราธนาธรรม 
 • ๕. วิธีกรวดน้ำ
  • คำกรวดน้ำแบบสั้น 
  • คำกรวดน้ำแบบย่อ 
  • คำกรวดน้ำแบบยาว 
  • คำกรวดน้ำแบบพิเศษ (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔) 

พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนที่จะพึงปฏิบัติในทางพระศาสนานั้น เรียกว่า “ศาสนพิธี” ศาสนาทุกศาสนานั้นต่างก็มีพิธีกรรมที่จะต้องปฏิบัติ ในศาสนาของตน พิธีกรรมทุกอย่างนั้นเกิดขึ้น หลังมีการประกาศศาสนา โดยมีศาสดาของแต่ละศาสนาเป็นผู้บัญญัติขึ้นเองบ้าง เหล่าพระสาวก และหมู่ชนผู้นับถือศาสนานั้นตั้งขึ้นเพิ่มเติมบ้าง เพื่อให้การประกอบพิธีกรรมนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสำเร็จผลตามที่มุ่งหมาย คือ ละชั่ว ทำดี ชำระจิตตนให้ผ่องใส

ในระยะเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นนั้น ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมต่างๆ ยังไม่มีเหมือนดังเช่นปัจจุบันนี้ เนื่องจาก ว่ายังไม่มีคนผู้เลื่อมใสนับถือ จึงไม่เกิดมีพิธีกรรมอะไรที่จะต้องปฏิบัติ  แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศศาสนาออกสั่งสอนโปรดสัตวโลกแล้ว ก็มีคนเลื่อมใสนับถือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดมีพิธีกรรมหรือข้อที่จะพึงปฏิบัติที่จะใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ขึ้นตาม ซึ่งจะเกี่ยวกับ พิธีทำบุญ ได้แก่

 • การให้ทาน 
 • การรักษาศีล 
 • การอบรมจิตใจให้ผ่องใส

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติพิธีกรรมหรือแบบแผนอย่างเป็นระเบียบขึ้นมาใช้ในการทำบุญเหล่านี้ และต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้า ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว เหล่าพระสาวกก็ตั้งพิธีกรรมขึ้นสมทบกับ ที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้อีก จึงเกิดมีพิธีกรรมขึ้นมากมาย พิธีกรรมใด เป็นที่นิยมและยอมรับปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป็นประเพณี พิธีกรรมนั้นก็กลาย เป็นศาสนพิธี

ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนานั้นมีมาก แต่ก็พอจัดเป็นหมวดๆ ได้  ๔ หมวด คือ

 • ๑) กุศลพิธี  พิธีการบำเพ็ญกุศล
 • ๒) บุญพิธี  พิธีการทำบุญ
 • ๓) ทานพิธี  พิธีการให้ทาน
 • ๔) ปกิณกพิธี  พิธีเบ็ดเตล็ดทั่วไป

ในเล่มนี้จะได้แสดงศาสนพิธีทั้ง ๔ หมวด ซึ่งจะคัดเอาเฉพาะพิธีกรรมที่สำคัญ เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาต่อไป 

ไม่มีอีบุ๊คตัวอย่าง

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*ย้อนกลับ